Inschrijven

Zo schrijft u uw kind in bij Kindercentrum Schateiland

Kies uit de onder­staan­de opties om uw kind in te schrij­ven.

kosten

Tarieven en pakketten

Onze tarie­ven zijn exclu­sief kin­der­op­vang­toe­slag. Hoe­veel u net­to aan kin­der­op­vang betaalt, is afhan­ke­lijk van het inko­men en de kin­der­op­vang­toe­slag van de belas­ting­dienst. De fac­tu­re­ring wordt gespreid over 12 maan­den. Ook tij­dens de schoolvakanties.

Om uw net­to bij­dra­ge te kun­nen bepa­len, moet de kin­der­op­vang­toe­slag van de belas­ting­dienst nog op het bru­to bedrag in min­de­ring wor­den gebracht. U kunt uw net­to bij­dra­ge uit­re­ke­nen via de site van de belas­ting­dienst. www.toeslagen.nl/reken/toeslagen/hoeveel.html

Tarieven kinderopvang

Flexibele opvang op basis van dagkaart

Uur­ta­rief: € 8,46

Hal­ve dag: € 42,30

Hele dag: € 84,60

Tarieven buitenschoolse opvang

Buitenschoolse opvang

Uur­ta­rief: € 8,05

Vakantieopvang

Uur­ta­rief: € 8,05

Flexibele opvang op basis van dagkaart

Uur­ta­rief: € 8,05

Hal­ve dag: € 40,25

Hele dag: € 80,50

 

Ruildagen

 

Opvangdagen ter compensatie van ziekte- en/of vakantiedagen

 

Bij Kin­der­cen­trum Scha­tei­land kunt u niet geno­ten opvang rui­len tot en met 31 decem­ber van het lopen­de jaar, onder voor­waar­de dat u uw afmel­ding uiter­lijk voor 9.00 uur ’s och­tends doorgeeft.

Voor ouders van kin­de­ren op het kin­der­dag­ver­blijf met een 40 weken pak­ket is rui­len alleen moge­lijk bin­nen de school­we­ken. Vakan­tie­op­vang moet bij een 40 weken­pak­ket altijd door mid­del van dag­kaar­ten wor­den afgenomen.

Niet geno­ten bso-opvang kan alleen geruild wor­den bin­nen de school­we­ken. Voor vakan­tie­op­vang geldt een apart con­tract of kan wor­den afge­no­men op basis van een dag­kaart. 

Voor zowel het kin­der­dag­ver­blijf als de bui­ten­school­se opvang geldt dat feest- en slui­tings­da­gen niet geruild kun­nen wor­den. 

 Let op. U kunt zelf een ruil­dag met een datum in de toe­komst aan­vra­gen via de ouder por­tal. Mocht u een dag wil­len rui­len met een ziek­te- of absen­tie­dag die al geweest is, dan moet u een extra dag aan­vra­gen via de por­tal en daar­bij ver­mel­den met wel­ke dag u de extra opvang­dag wilt rui­len. Wij ver­wer­ken het dan voor u. Indien u extra opvang aan­vraagt en niet aan geeft met wel­ke dag er geruild moet wor­den, dan bere­ke­nen we altijd een extra dag. Een­maal inge­plan­de ruil­da­gen kun­nen niet meer gewij­zigd worden.

 

informatie

Openingstijden

Hoofdlocatie noord-west

De regu­lie­re ope­nings­tij­den zijn van maan­dag tot en met vrij­dag van 8.00 tot 18.00 uur.

U kunt tegen bij­be­ta­ling ver­vroeg­de opvang van­af 07.30 uur of ver­leng­de opvang tot uiter­lijk 18.15 uur inci­den­teel, maar ook struc­tu­reel regelen.

BSO-locatie Het Groene Wiel

De regu­lie­re ope­nings­tij­den zijn tij­dens de school­we­ken van maan­dag tot en met vrij­dag van 13.00 tot 18.00 uur.

Tij­dens school­va­kan­ties en stu­die­da­gen wor­den de kin­de­ren van Het Groe­ne Wiel opge­van­gen in de Saf­fie­ren­ruim­te op de hoofd­lo­ca­tie van Kin­der­cen­trum Scha­tei­land in noord-west.

Feest- en sluitingsdagen

Wij zijn in 2021 het hele jaar geo­pend met uit­zon­de­ring van:

  • Maan­dag 5 april, twee­de paas­dag (geen ruildag) 
  • Dins­dag 27 april Konings­dag (geen ruildag) 
  • Woens­dag 5 mei Bevrij­dings­dag (ruil­dag bij 51 weken) 
  • Don­der­dag 13 mei, Hemel­vaarts­dag (geen ruildag) 
  • Vrij­dag 14 mei (stu­die­dag) (ruil­dag) 
  • Maan­dag 1 juni, Pink­ste­ren (geen ruildag) 
  • Vrij­dag 25 decem­ber 2021 tot en met zon­dag 2 janu­a­ri 2022 (Slui­tings­week 2021) 

Feest­da­gen kun­nen niet geruild wor­den. Ouders met een 40 weken­pak­ket mogen alleen rui­len in de schoolweken!

Schoolvakanties 2021 regio midden

Kerst­va­kan­tie 2020 19 decem­ber 2020 t/m 3 janu­a­ri 2021
Voor­jaars­va­kan­tie 20 febru­a­ri t/m 28 febru­a­ri 2021
Mei­va­kan­tie 1 t/m 16 mei 2021
Zomer­va­kan­tie 17 juli t/m 29 augus­tus 2021
Herfst­va­kan­tie 16 okto­ber tot en met 24 oktober
Kerst­va­kan­tie 2021 25 decem­ber tot en met 9 januari

Rondleiding

Kom langs voor een kennismaking

Wij ver­wel­ko­men u graag op onze opvanglo­ca­ties voor een ken­nis­ma­kings­ge­sprek. Één van onze mede­wer­kers geeft u een uit­ge­brei­de rond­lei­ding en neemt de tijd om al uw vra­gen te beantwoorden.

Receptie

0317 420 777

Hoofdlocatie

Dudoklaan 10 — Wageningen

Pri­va­cy Reg­ele­ment  |  KvK 09154936  |  IBAN NL24 INGB 0007 4141 71

Kin­der­cen­trum Scha­tei­land han­teert de Alge­me­ne Voor­waar­den voor Kin­der­op­vang 2014, zoals vast­ge­steld door de Brancheorganisatie.

Kin­der­cen­trum Scha­tei­land is onder­deel van Miracles hol­ding b.v.