over

Welkom bij Kindercentrum Schateiland

Sinds 2006 biedt Kin­der­cen­trum Scha­tei­land een sca­la aan opvang­mo­ge­lijk­he­den van­uit de hoofd­lo­ca­tie in Wage­nin­gen Noord-West. Aan­van­ke­lijk met vijf groe­pen. Inmid­dels is er uit­ge­breid naar twee baby­groe­pen, twee peu­ter­groe­pen en vijf BSO-groe­pen op de hoofd­lo­ca­tie. Daar­naast is er een klein­scha­li­ge loca­tie bij­ge­ko­men: Het Groe­ne Wiel. Hier zijn twee BSO-groe­pen en biedt Scha­tei­land opvang van 4 tot 12 jaar.

 

doelstelling

Ruimte om te ontdekken

Kin­der­cen­trum Scha­tei­land wil kin­de­ren een leef­om­ge­ving bie­den waar zij zich thuis voe­len en zich­zelf kun­nen zijn en de ruim­te krij­gen zich­zelf te ont­dek­ken. Het bie­den van een leef­om­ge­ving waar ouders / ver­zor­gers en groeps­lei­ding samen­wer­ken om een bij­dra­ge te leve­ren aan een zo opti­maal moge­lij­ke ont­wik­ke­ling en ont­plooi­ing van het kind in groeps­ver­band, gedu­ren­de de tijd dat ouders / ver­zor­gers in ver­band met werk of stu­die afwe­zig zijn.

visie

Jezelf kunnen zijn

Elk kind heeft het recht om zich­zelf te zijn, geres­pec­teerd en gewaar­deerd te wor­den en de ruim­te te krij­gen zich te ont­wik­ke­len in zijn eigen tem­po, op zijn eigen wij­ze tot een zelf­stan­dig mens. Elk kind is uniek en moet de kans krij­gen de eigen moge­lijk­he­den en onmo­ge­lijk­he­den te ont­dek­ken, erva­rin­gen op kun­nen doen, en fou­ten te maken zon­der dat de vol­was­se­ne voort­du­rend ingrijpt en voor hem beslist. Als opvoe­der moet je kun­nen onder­ken­nen wat een kind al zelf kan, res­pect tonen voor wat het nog niet weet en res­pect heb­ben voor zijn leergierigheid.

beleid

Ons pedagogisch kader in vogelvlucht

Om inzicht te geven in onze werk­wij­ze is een peda­go­gisch kader opge­steld. Dit kader geeft niet alleen zicht op het peda­go­gisch han­de­len van de peda­go­gisch medewerk(st)ers in de dage­lijk­se omgang met de kin­de­ren. Het geeft ook inzicht in hoe het peda­go­gisch beleid invloed heeft op het per­so­neels­be­leid, het scho­lings­be­leid, het ouder­be­leid en op het finan­ci­eel beleid.

 

Ruimte

Kin­de­ren heb­ben ruim­te nodig, let­ter­lijk en figuur­lijk. Een plek waar ze zich thuis voe­len en waar ze din­gen kun­nen doen die ze leuk vin­den. Daar­om is het van belang dat de groeps­leid­sters het kind ruim­te bie­den om zelf te ont­dek­ken, niet te snel in te grij­pen of te ver­bie­den. Ver­trou­wen heb­ben in kin­de­ren is een belang­rij­ke voor­waar­de om ze te kun­nen bege­lei­den in hun ont­wik­ke­ling. Ver­trou­wen heb­ben bete­kend ook geen over­span­nen ver­wach­tin­gen koes­te­ren. Het kind de tijd gun­nen zelf iets uit te zoe­ken of op te los­sen.
De groeps­ruim­ten zijn ruim van opzet (5 m²). Dit is om kin­de­ren ook let­ter­lijk de ruim­te te bie­den zich zo opti­maal moge­lijk te ontwikkelen.

Zelfstandigheid

Met het bevor­de­ren van de zelf­stan­dig­heid van een kind wordt al begon­nen bij de baby­groep. Wan­neer een kind belang­stel­ling heeft voor zijn omge­ving, wordt die omge­ving hem aan­ge­bo­den, De leid­sters doen zelf steeds een stap­je terug. Tij­dens de vas­te ver­zorg­mo­men­ten wor­den alle han­de­lin­gen waar het kind om vraagt om zich vei­lig en geliefd te weten benut om hem te laten voe­len hoe belang­rijk hij voor ons is.
Het wordt hem moge­lijk gemaakt om zich­zelf in zijn bewe­gin­gen te leren ken­nen en in zijn eigen tijd op onder­zoek uit te gaan. Hij krijgt speel­ruim­te en het ver­trou­wen dat het invul­len van zijn “vrije tijd” een zeer belang­rijk aspect van zijn leven is. Er wordt geen haast gemaakt. Het kind krijgt de ruim­te en de tijd. Het kind krijgt de vei­lig­heid, maar ook de uit­da­ging van geschikt bewe­gings- en spel materiaal.

Respect

Een belang­rijk aspect van het wer­ken in ons kin­der­cen­trum is zor­gen dat ieder­een zich er, ondanks al die ver­schil­len, “thuis” kan voe­len. Het gaat hier­bij om twee zaken: res­pect voor ieder in zijn of haar eigen­heid en het res­pect­vol omgaan met ver­schil­len tus­sen mensen.

Veilige hechting

De leid­ster in ons kin­der­dag­ver­blijf zal de haar toe­ver­trouw­de kin­de­ren peda­go­gi­sche kwa­li­teit bie­den. Als alter­na­tie­ve opvoe­der is ze immers een onder­deel van de opvoe­dings­ver­bre­ding. Ze zal dan ook pro­be­ren een vei­li­ge gehecht­heidre­la­tie met de haar toe­ver­trouw­de kin­de­ren te ont­wik­ke­len.
Voor het aan­gaan van een vei­li­ge gehecht­heidre­la­tie is sta­bi­li­teit en con­ti­nu­ï­teit van de groeps­lei­ding nood­za­ke­lijk.
De ver­schil­len­de situ­a­ties moe­ten voor­spel­baar blij­ven door een zeke­re regelmaat.

Duidelijkheid

Kin­de­ren blij­ven kin­de­ren, ze moe­ten nog zoveel ont­dek­ken: de gren­zen van hun eigen kun­nen en de gren­zen wat accep­ta­bel is en wat niet. Kin­de­ren vra­gen daar­bij om dui­de­lijk­heid. Niet alleen om dui­de­lij­ke gren­zen en regels, maar ook en even­zeer om dui­de­lij­ke bewij­zen van onze gene­gen­heid, onze betrokkenheid.

Rituelen

Ritu­e­len zijn steeds terug­ke­ren­de momen­ten in het samen­le­ven. Zij zijn belang­rijk omdat zij vei­lig­heid en hou­vast geven. Het berei­den van de maal­tij­den, het samen eten, het afrui­men, de kring en de ver­schoon­mo­men­ten en het sla­pen gaan zijn dage­lijks terug­ke­ren­de ritu­e­len bij ons kindercentrum.

Weerbaarheid

Het kind moet erva­rin­gen kun­nen opdoen. Het kind moet de gele­gen­heid krij­gen geva­ren tegen te komen en fou­ten te maken zon­der dat de vol­was­se­ne ingrijpt en voor hem beslist. Hier­door kan een kind weer­baar worden.

Inrichting en meubilair

De kin­de­ren heb­ben een plek nodig waar ze zich thuis voe­len en waar ze din­gen kun­nen doen die ze leuk vin­den. De groeps­ruim­ten wor­den daar­om zo inge­richt dat het pret­tig is om er te zijn. De kin­de­ren kun­nen er tot rust komen of juist druk zijn. Er zijn vol­doen­de en geva­ri­eer­de spel en speel moge­lijk­he­den die uit­da­gen tot samen­doen en te ont­dek­ken. Er is een goed even­wicht tus­sen vei­lig­heid en risi­co aangebracht.

Stimuleren

Sti­mu­le­ren is bij Kin­der­cen­trum Scha­tei­land meer dan alleen het ter beschik­king stel­len van mate­ri­aal. Het bete­kent ook pre­cies kij­ken waar een kind behoef­te aan heeft, wat het kan, of juist nog niet.
Bij Kin­der­cen­trum Scha­tei­land wordt vrij­blij­vend een diver­si­teit aan acti­vi­tei­ten en work­shops aan­ge­bo­den. Wij wil­len de kin­de­ren inspi­re­ren en laten ont­dek­ken wat ze leuk vin­den en waar ze goed in zijn. Te den­ken valt aan kunst, muziek, sport, tech­niek, dans, klei­en, bloem­schik­ken, sier­ra­den maken enz..
Kin­de­ren gaan pas aan de acti­vi­tei­ten deel­ne­men als ze daar in hun ont­wik­ke­ling aan toe zijn. Voor baby´s zijn er eigen acti­vi­tei­ten zoals zin­gen, lezen en spel­le­tjes en als ze goed kun­nen zit­ten lek­ker klie­de­ren met verf.
De kin­de­ren wor­den gesti­mu­leerd tot acti­vi­tei­ten, nooit gedwon­gen. De erva­ring en het ple­zier in de acti­vi­tei­ten telt, niet het resul­taat. Werk­stuk­ken wor­den niet ver­vol­maakt door groepsleidsters.

Vrij spel

Vrij spel biedt kin­de­ren de moge­lijk­heid een beet­je onaf­han­ke­lijk te zijn van de vol­was­se­nen. Spel kan een ‘uit­laat­klep‘ wor­den voor gevoe­lens die het kind bij ande­ren niet kwijt kan. Spel is als het ware de psy­cho­lo­gi­sche ruim­te waar­in het kind leeft. Met behulp van spel en speel­ma­te­ri­aal wor­den de ver­schil­len­de ont­wik­ke­lings­ge­bie­den aan­ge­spro­ken en gestimuleerd.

observatie

Om erach­ter te komen wat kin­de­ren bezig­houdt en ze te kun­nen begrij­pen, wor­den de kin­de­ren geob­ser­veerd. Dat bete­kent kij­ken en luis­te­ren wat ze doen, wat ze leuk vin­den. Wat zijn hun inte­res­ses?
Het goed bij­hou­den van de obser­va­ties, over een wat lan­ge­re tijd, kan hel­pen om een beter beeld van het kind te krijgen.

Socialisatie

Bij Kin­der­cen­trum Scha­tei­land wordt veel aan­dacht besteed aan het iden­ti­fi­ca­tie en soci­a­li­sa­tie pro­ces van zowel de groeps­lei­ding als de kinderen.

inspraak

Oudercommissie

Er kan heel veel bij Kin­der­cen­trum Scha­tei­land. Om de kwa­li­teit te waar­bor­gen is inspraak dan ook van groot belang voor ons. Uw stem mag gehoord wor­den. Dus zor­gen wij dat er naar u geluis­terd wordt.

U bent van har­te wel­kom als lid van de ouder­com­mis­sie. Dit is een ver­te­gen­woor­di­ging van ouders die mee­denkt, mee­praat, advi­seert en mee­be­slist over alles wat uw kind op het kin­der­cen­trum te goe­de komt. De ouder­com­mis­sie biedt more­le steun en helpt – in voor­ko­men­de situ­a­ties – ook bij de orga­ni­sa­tie van acti­vi­tei­ten die de groeps­lei­ding alleen moei­lijk kan rea­li­se­ren. De ouder­com­mis­sie wordt betrok­ken  bij de eva­lu­a­tie van de peda­go­gi­sche werk­wij­zer en aan­pas­sing waar nodig.

Het stre­ven is dat van elke groep een ouder ver­te­gen­woor­digd is in de cen­tra­le oudercommissie.

De BSO loca­tie het Groe­ne Wiel heeft een eigen ouder­com­mis­sie. Deze com­mis­sie ver­ga­dert zelf en heeft daar­naast ook zit­ting in de cen­tra­le ouder­com­mis­sie. Mede omdat er in de cen­tra­le ouder­com­mis­sie veel loca­tie over­stij­gen­de zaken bespro­ken wor­den waar­bij het pret­tig is om met elkaar te dis­cus­si­ë­ren over zaken die advies of instem­ming vra­gen. Indien er groeps of loca­tie spe­ci­fie­ke zaken spe­len kan de cen­tra­le ouder­com­mis­sie gebruik maken van alter­na­tie­ve ouder­raad­ple­ging door­mid­del van het orga­ni­se­ren van een ouder­avond of een enquête.

Wij luis­te­ren graag naar de inbreng en de wen­sen van ouders; wij zijn blij met elke posi­tie­ve bij­dra­ge. Ook wij zijn immers nooit te oud om te leren.

geschillencommissie

Klachtenregelement Kindercentrum Schateiland

Hoe­wel wij ons best doen om alles goed te doen, weten wij dat wij ook fou­ten kun­nen maken. Daar kunt u natuur­lijk een klacht over indie­nen. Als ouders klach­ten heb­ben, dan kun­nen zij die bespre­ken met een medewerk(st)er of met de lei­ding­ge­ven­de. Komen ze er niet uit, dan kun­nen de ouders een schrif­te­lij­ke klacht indie­nen bij de direc­tie vol­gens de inter­ne klach­ten procedure.

Als we er onder­ling niet uit­ko­men dan kan het geschil voor­ge­legd wor­den aan de Geschil­len­com­mis­sie Kin­der­op­vang en peuterspeelzalen.

Bij het klach­ten­lo­ket Kin­der­op­vang dat is ver­bon­den aan de geschil­len Com­mis­sie Kin­der­op­vang en peu­ter­speel­za­len wordt eerst gepro­beerd om de klacht op te los­sen door het geven van infor­ma­tie, advies, bemid­de­ling of mediation.

 

Ouders kun­nen een geschil indie­nen bij de geschil­len­com­mis­sie als:

  • Kin­der­cen­trum scha­tei­land niet bin­nen 6 weken heeft gere­a­geerd op de schrif­te­lij­ke klacht.
  • De ouders en de kin­der­cen­trum Scha­tei­land het niet bin­nen 6 weken eens zijn gewor­den over de afhan­de­ling van de klacht.

In uit­zon­de­ring op het boven­staan­de mogen ouders met­een een geschil indie­nen bij de geschil­len com­mis­sie kin­der­op­vang en peu­ter­speel­za­len als in rede­lijk­heid niet van ouders kan wor­den ver­langd dat zij onder de gege­ven omstan­dig­he­den een klacht indie­nen bij de kin­der­cen­trum Scha­tei­land. Bij­voor­beeld in het geval van inti­mi­da­tie of wan­neer de ouders bang zijn dat het voor­leg­gen van de klacht ver­ve­len­de reper­cus­sies kan hebben.

Ouder­com­mis­sies kun­nen per 1 janu­a­ri 2016 een geschil over de toe­pas­sing van het advies­recht direct voor­leg­gen aan de geschil­len com­mis­sie Kin­der­op­vang en Peuterspeelzalen.

Privacy

Privacyregelement

Kin­der­cen­trum Scha­tei­land gaat zorg­vul­dig om met pri­va­cy gege­vens van haar klan­ten. Hier­bij wordt vol­daan aan de Alge­me­ne Ver­or­de­ning Gege­vens­be­scher­ming (AVG) en gel­den de bepa­lin­gen die te down­lo­a­den zijn in het privacyregelement.

Registratie

Landelijk register kinderopvang

Kin­der­cen­trum Scha­tei­land staat gere­gi­streerd in het Lan­de­lijk Regis­ter Kin­der­op­vang. Kin­der­op­vang voor­zie­nin­gen wor­den pas in het Lan­de­lijk Regis­ter Kin­der­op­vang en Peu­ter­speel­za­len opge­no­men na een inspec­tie door de GGD en een posi­tie­ve beschik­king van de gemeente.

 

Kinderdagverblijf

Regi­stra­tie­num­mer Lan­de­lijk Regis­ter 190874077

Buitenschoolse opvang

Regi­stra­tie­num­mer Lan­de­lijk Regis­ter 231414432

Locatie Het Groene Wiel

Regi­stra­tie­num­mer Lan­de­lijk Regis­ter 207543045

Rondleiding

Kom langs voor een kennismaking

Wij ver­wel­ko­men u graag op onze opvanglo­ca­ties voor een ken­nis­ma­kings­ge­sprek. Één van onze mede­wer­kers geeft u een uit­ge­brei­de rond­lei­ding en neemt de tijd om al uw vra­gen te beantwoorden.

Receptie

0317 420 777

Hoofdlocatie

Dudoklaan 10 — Wageningen

Pri­va­cy Reg­ele­ment  |  KvK 09154936  |  IBAN NL24 INGB 0007 4141 71

Kin­der­cen­trum Scha­tei­land han­teert de Alge­me­ne Voor­waar­den voor Kin­der­op­vang 2014, zoals vast­ge­steld door de Brancheorganisatie.

Kin­der­cen­trum Scha­tei­land is onder­deel van Miracles hol­ding b.v.