contact

Receptie 

0317 420777

De recep­tie is elke werk­dag tele­fo­nisch bereik­baar van 7.30 tot 12.00 en van 15.30 tot 18.00.

U kunt con­tact opne­men met de recep­tie voor rond­lei­din­gen, ziek- en beter­mel­din­gen, vakan­tie­plan­ning, wij­zi­gin­gen t.b.v. opvang of gege­vens en alge­me­ne vra­gen. Mocht u ons tele­fo­nisch niet kun­nen berei­ken dan kunt u een e‑mail stu­ren of een bood­schap inspre­ken op ons antwoordapparaat. 

hoofdlocatie

Kindercentrum Schateiland

Adres

Dudoklaan 10
6708 RP Wageningen

De regu­lie­re ope­nings­tij­den van onze hoofd­lo­ca­tie zijn van maan­dag tot en met vrij­dag van 8.00 tot 18.00. Kijk hier voor onze uit­ge­brei­de openingstijden.

BSO locatie

Het Groene Wiel

Adres

Hen­drik­weg 14b
6703 RW Wageningen

De regu­lie­re ope­nings­tij­den van Het Groe­ne Wiel zijn van maan­dag tot en met vrij­dag van 13.00 tot 18.00 tij­dens de school­we­ken. Kijk hier voor onze uit­ge­brei­de openingstijden.

Receptie

0317 420 777

Hoofdlocatie

Dudoklaan 10 — Wageningen

Pri­va­cy Reg­ele­ment  |  KvK 09154936  |  IBAN NL24 INGB 0007 4141 71

Kin­der­cen­trum Scha­tei­land han­teert de Alge­me­ne Voor­waar­den voor Kin­der­op­vang 2014, zoals vast­ge­steld door de Brancheorganisatie.

Kin­der­cen­trum Scha­tei­land is onder­deel van Miracles hol­ding b.v.