Kindercentrum Schateiland is nu onderdeel van Kinderopvang Wageningen

Kinderopvang en buitenschoolse opvang in Wageningen

We zijn druk bezig met het ver­wer­ken van alle infor­ma­tie en gege­vens van Kin­der­cen­trum Scha­tei­land in de web­si­te van Kin­der­op­vang Wage­nin­gen. Meer infor­ma­tie over Kin­der­op­vang Wage­nin­gen kunt u vin­den op onze website.

Kinder
opvang

0–4 jaar

Bij Kin­der­cen­trum Scha­tei­land krij­gen kin­de­ren van 0 tot 4 jaar de gele­gen­heid zich te ont­wik­ke­len bin­nen een vei­li­ge omgeving.

Voorschoolse Educatie

2–4 jaar

Met behulp van de pira­mi­de metho­de sti­mu­le­ren wij kin­de­ren op een speel­se manier in hun ontwikkeling.

Buitenschoolse opvang

4–12 jaar

Scha­tei­land biedt opvang na school en in de school­va­kan­ties. Er zijn diver­se cre­a­tie­ve en spor­tie­ve activiteiten.

Activiteiten

Sportief en creatief aanbod

Het acti­vi­tei­ten­aan­bod van Kin­der­cen­trum Scha­tei­land biedt kin­de­ren de moge­lijk­heid om op een speel­se manier te ont­dek­ken waar hun inte­res­ses lig­gen. Naast de acti­vi­tei­ten die wij zelf aan­bie­den, wer­ken wij ook samen met sport­in­struc­teurs, kun­ste­naars, muzi­kan­ten en ande­re cre­a­tie­ve professionals.

Kunst en Creatief

Cre­a­tief knut­se­len en expres­sief bezig zijn.

Sport en Beweging

Lek­ker bewe­gen onder lei­ding van ech­te sportcoaches.

Dans en Theater

Beweeg mee op het rit­me van de muziek.

Muziek en Zingen

Samen leu­ke lied­jes zin­gen, over vanal­les en nogwat.

Rondleiding

Kom langs voor een kennismaking

Wij ver­wel­ko­men u graag op onze opvanglo­ca­ties voor een ken­nis­ma­kings­ge­sprek. Één van onze mede­wer­kers geeft u een uit­ge­brei­de rond­lei­ding en neemt de tijd om al uw vra­gen te beantwoorden.

Receptie

0317 763440

Locatie Noord-west

Dudoklaan 10 — Wageningen

Pri­va­cy Reg­ele­ment  |  KvK 09154936  |  IBAN NL24 INGB 0007 4141 71

Kin­der­op­vang Wage­nin­gen han­teert de Alge­me­ne Voor­waar­den voor Kin­der­op­vang 2014, zoals vast­ge­steld door de Brancheorganisatie.

Kin­der­cen­trum Scha­tei­land is onder­deel van Kin­der­op­vang Wageningen